ວິທີປ້ອງກັນຜີຫຼອກເມື່ອເຮົາໄປພັກຢູ່ໂຮງແຮມ

ເມື່ອທ່ານມີແຜນທີ່ຈະໄປທ່ຽວແລະເຂົ້າພັກໂຮງແຮມແຫ່ງໃດແຫ່ງໜຶ່ງນັ້ນຄວນຈອງຫ້ອງໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນສະເໝີ ພະຍາຍາມຫຼີກລຽງການເຂົ້າພັກແບບ Walk in (ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ) ຖ້າພະນັກງານຕ້ອນຮັບໄດ້ບອກກັບທ່ານວ່າຫ້ອງບໍ່ວ່າງ ຈົ່ງຢ່າດື້ດ້ານຊູຊີຂໍຫ້ອງພັກຕໍ່ ເພາະເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ຫ້ອງພັກແກ່ທ່ານເປັນຫ້ອງພິເສດແລະເຊັ່ນດຽວກັນບາງຄັ້ງກໍ່ຈະມີແຂກພິເສດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນອາດຈະໂຜ່ອອກມາຫຼິ້ນນຳອີກດ້ວຍ ດັງນັ້ນນີ້ຄືວິທີການແກ້ເຄັດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ(ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ)
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຫອງ: ຈົ່ງເຄາະປະຕູກ່ອນທຸກເທື່ອເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງນັ້ນຈະວ່າງບໍ່ມີໃຜກໍ່ຕາມ.

ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຫ້ອງແລ້ວ: ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກເຢັນວາບຂຶ້ນມາໃນທັນທີທັນໃດແລະມີອາການຂົນລຸກຈົ່ງອອກຈາກຫ້ອງໄປແບບງຽບໆແລະໂດຍທັນທີ ແລ້ວໄປຫາພະນັກງານຕ້ອນຮັບເພື່ອຂໍປ່ຽນຫ້ອງໃໝ່ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພະນັກງານຕ້ອນຮັບຈະເຂົ້າໃຈທັນທີວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ

ຫຼັງຈາກຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງແລ້ວ:ຈົ່ງເປີດໄຟໃຫ້ຄົບທຸກດອກໃນທັນທີ ພ້ອມກັບເປີດຜ້າກັ້ງເພື່ອໃຫ້ແສງແດດສ່ອງເຂົ້າມາ
ກ່ອນເຂົ້ານອນ: ຈັດວາງເກີບຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນລັກສະນະກັບຫົວກັບຫາງກັນ ບາງຄົນບອກວ່ານີ້ເປັນການສະແດງເຖິງຫຼັກ ຫຍິນ-ຫຍາງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານຫຼັບ, ຈົ່ງເປີດໂຄມໄຟປະໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ1ດອກຫຼື້ເປີດໄຟຫ້ອງນ້ຳໄວ້ກໍ່ດີໃນຂະນະທີ່ທ່ານນອນຫຼັບ.

ຫາກທ່ານພັກຄົນດຽວແຕ່ຫ້ອງເປັນຕຽງຄູ່: ຢ່າເຂົ້ານອນໂດຍການປ່ອຍໃຫ້ອີກຕຽງໜຶ່ງວ່າງເປົ່າພະຍາຍາມນຳເຄື່ອງຫຼືສິ່ງຂອງໄປວາງໄວ້ເຊັ່ນວ່າ ກະເປົາເດີນທາງວາງໄວ້ທີ່ຕຽງອີກຕຽງໜຶ່ງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະນອນຫຼັບ.