ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີຈຸດປະສົງຮັບເອົາພະນັກງານ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນ ວຽກງານຕ່າງໆປະຈໍາສໍານັກງານໃຫຍ່, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫນ່ວຍບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ (ເປີດຮັບສະເພາະຕົ້ນທ້ອງຖິ່ນ) ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ສູນບໍລິການ/ຫນ່ວຍບໍລິການຕ່າງແຂວງ

1. ພະນັກງານ ບໍລິການລູກຄ້າ ຫຼື Teller ປະຈໍາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ – 02 ຕໍາແຫນ່ງ

2. ພະນັກງານ ບໍລິການລູກຄ້າ ຫຼື Teller ປະຈໍາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ພາຍໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ – 02 ຕໍາແຫນ່ງ

3. ພະນັກງານ ບໍລິການລູກຄ້າ ຫຼື Teller ປະຈໍາ ບຸດບໍລິການ ແດນສະຫວັນ (ແຂວງວຽງຈັນ) – 01 ຕໍາແຫນ່ງ

# ເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບ ຕໍາແຫນ່ງ ບໍລິການລູກຄ້າ (Teller).

– ຈົບການສຶກສາລະດັບ: ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ໃນຂະແຫນງບັນຊີ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ເສດຖະສາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື

# ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ;

– ນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ ຫຼື ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນຍິ່ງເປັນການດີ; ສາມາດສື່ສານ ພາສາລາວ, ຈີນ ຕ້ອງຈົບການສຶກສາມາຈາກ ສປ.ຈີນ (ສໍາລັບຜູ້ສະຫມັກ ປະຈໍາ ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ບູດບໍລິການ ແດນສະຫວັນ)

– ສາມາດສື່ສານ ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ຫຼື ຈົບການສຶກສາມາຈາກ ສປ.ຈີນ (ສໍາລັບຜູ້ສະຫມັກ ປະຈໍາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ):

– ເປັນຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກດີ ແລະ ຮັກໃນການເຮັດວຽກດ້ານການບໍລິການ; : ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ມີບ່ອນພັກເຊົາຖາວອນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນສະຫມັກ,

II. ພະແນກ ໄອທີ (ສໍານັກງານໃຫຍ່) 1. ວິຊາການອາວຸໂສ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (Senior Back-end & Front-end Developer) – 01 ຕໍາແຫນ່ງ

– ຈົບການສຶກສາລະດັບ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາວິຊາ ໄອທີ (ສາຍພັດທະນາ) ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

– ມີປະສົບການໃນວຽກງານໄອທີ ສາຍຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາໂປຣແກຣມ ຢ່າງຫນ້ອຍ 03 ປີ:

– ມີຄວາມສາມາດໃນການຂຽນໂປຼແກຣມ, ຮູ້ລະບົບຂອງທະນາຄານຍິ່ງເປັນການດີ ແລະ ນໍາພາທິມງານໄດ້; ສາມາດສື່ສານເປັນທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດໃດຫນຶ່ງ;

– ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ຫຼື ເກີນເວລາໄດ້ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ຕາມການມອບຫມາຍ.

2. ພະນັກງານ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (Junior Back-end & Front-end Developer) – 01 ຕໍາແຫນ່ງ

– ຈົບການສຶກສາລະດັບ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາວິຊາ ໄອທີ (ສາຍພັດທະນາ) ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

– ນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ ຫຼື ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນຍິງເປັນການດີ;
ບ ມີຄວາມສາມາດໃນການຂຽນໂປຼແກຣມ, ຮູ້ລະບົບຂອງທະນາຄານຍິ່ງເປັນການດີ;

– ສາມາດສືສານເປັນທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດໃດຫນຶ່ງ;

– ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ຫຼື ເກີນເວລາໄດ້ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ຕາມການມອບຫມາຍ.

III, ຫ້ອງການບໍລິຫານ ທຄະ

1, ພະນັກງານ ອະນາໄມ (ສັນຍາຈ້າງ) ປະຈໍາຫນ່ວຍບໍລິການ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – II ຕໍາແຫນ່ງ

– ເພດ: ຍິງ, ອາຍຸລະຫວ່າງ: 18 – 30 ປີ;

– ລະດັບການສຶກສາ: ຕ້ອງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຂຶ້ນໄປ;

– ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນຈິ່ງເປັນການດີ; :

– ເປັນຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກດີ, ຮັກຄວາມສະອາດ ແລະ ຮັກໃນການເຮັດວຽກດ້ານການບໍລິການ;

– ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ຫຼື ເກີນເວລາໄດ້ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ຕາມການມອບຫມາຍ.

2. ພະນັກງານ ພິທິການ-ຈັດງານ ຫຼື Catering Staff (ສັນຍາຈ້າງ) ປະຈໍາ ສໍານັກງານໃຫຍ່ – 01 ຕໍາແຫນ່ງ

– ເພດ: ຍິງ, ອາຍຸລະຫວ່າງ: 18 – 30 ປີ;

-ຈົບການສຶກສາລະດັບ: ຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາວິຊາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ແກະສະຫຼັກຫມາກໄມ້, ການໂຮງແຮມ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

– ນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ ຫຼື ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນຍິ່ງເປັນການດີ; – ມີຄວາມສາມາດໃນການແກະສະຫຼັກຫມາກໄມ້, ກະກຽມອາຫານຫວ່າງ;

– ເປັນຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກດີ, ຮັກຄວາມສະອາດ ແລະ ຮັກໃນການເຮັດວຽກດ້ານການບໍລິການ;

– ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ຫຼື ເກີນເວລາໄດ້ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ຕາມການມອບຫມາຍ.

# ວິທີສະມັກ:

ຜູ້ສົນໃຈສະຫມັກ ສາມາດ ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະຫມັກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ www.jdb1b1k.coາ.la ປະກອບແບບຟອມ ສະຫມັກ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ກະກຽມເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ (ລາຍລະອຽດເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງປະກອບເພີ່ມຕື່ມ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຫນ້າສຸດ ທ້າຍຂອງແບບຟອມສະຫມັກວຽກ).

# ການຍື່ນເອກະສານສະຫມັກ:

– ສໍາລັບ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ: ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງ ຍື່ນເອກະສານສະຫມັກ ດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

– ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ບ່ອນຮັບແບບຟອມຊັ້ນ I), ອາຄານເລກທີ 82, ຖະຫນົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນໂມງລັດຖະການ;

– ຜູ້ສະຫມັກຕ່າງແຂວງ: ຍື່ນເອກະສານສະຫມັກ ດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ ຫນ່ວຍບໍລິການ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນ. ສະຫມັກ (ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສະດວກເດີນທາງກັບໄປຍື່ນເອກະສານ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນສະຫມັກເທື່ອ ສາມາດເຂົ້າມາຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ ອາຄານສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ).

# ປິດຮັບສະຫມັກ:

ເວລາ 17:00 ໂມງ ຂອງ ວັນສຸກ, ວັນທີ 21 ສິງຫາ 2020, : ລາຍລະອຽດສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ ໂທລະສັບ: 021-21353 -6 ຕໍ່ 508, $12 ໃນໂມງລັດຖະການ

# ຫມາຍເຫດ:

– ເອກະສານສະຫມັກທີ່ບໍ່ຄົບເງື່ອນໄຂ ແມ່ນຈະຖືກສົ່ງຄືນ;

– ຜູ້ສະຫມັກທີ່ຍື່ນເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະຖືກພິຈາລະນາເຂົ້າຄັດເລືອກ (ສໍາລັບໃບແຈ້ງ

– ໂທດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການແພດ ສາມາດປະກອບແຈ້ງພາຍຫຼັງໄດ້); © ສະເພາະຕໍາແຫນ່ງປະເພດ ສັນຍາຈ້າງ ແມ່ນຈະໃຊ້ຮູບແບບການສໍາພາດຄັດເລືອກເລີຍ.

Facebook Comments