10 ອັນດັບເກາະດອນທີ່ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ໜາແໜ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກ !

10 ອັນດັບຂອງເກາະດອນທີ່ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກ

ອັນດັບທີ 10 Île Saint-Louis ຝຣັ່ງ

ດອນທີ່ມີຂະໜາດ 0,11 ຕາລາງກິໂລແມັດ ແຕ່ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ເຖິງ 2,465ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 22.409ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບທີ 9 Salse Is Island : ອິນເດຍ

ເທິງພື້ນທີ່ດອນຂະໜາດ 619ຕາລາງກິໂລແມັດ ແຕ່ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ເຖິງ 15,111,974ຄົນ ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນແມ່ນ 24,414ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບທີ 8 Manhattan ອາເມຣິກາ

ດອນທີ່ມີຂະໜາດ 59,47 ຕາລາງກິໂລແມັດ ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ເຖິງ 1,634,795ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 27,489ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບທີ 7 Ilha de Moçambique ໂມຊັມບິດ

ດອນທີ່ມີຂະໜາດ 1.5 ຕາລາງກິໂລແມັດ ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ 54,315ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 36,210ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບທີ 6 Ebeye ໝູ່ດອນມາແຊວ

ດອນທີ່ມີຂະໜາດ 0,36 ຕາລາງກິໂລແມັດ ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ 15,000ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 41,667ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບທີ 5 Malé ເມົາດິຟ

ດອນທີ່ມີຂະໜາດ 1.95 ຕາລາງກິໂລແມັດ ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ 92,555ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 47,416ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບ 4 Fadiouth ເຊເນກາວລ

ດອນທີ່ມີຂະໜາດ 0.15 ຕາລາງກິໂລແມັດ ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ 9,000ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 60,000ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບທີ 3 Migingo Island ເຄັນຢ້າ

ເທິງພື້ນທີ່ດອນທີ່ມີຂະໜາດ 0.002 ຕາລາງກິໂລແມັດ ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ 131ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 65,500ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບທີ 2 Ap Lei Chau ຮ່ອງກົງ

ດອນທີ່ມີຂະໜາດ 1.32 ຕາລາງກິໂລແມັດ ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ 86,782ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 66,755ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ

ອັນດັບທີ 1 Santa Cruz del Islote ໂຄລົມເບຍ

ເທິງດອນທີ່ມີຂະໜາດ 0.012 ຕາລາງກິໂລແມັດ ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ 1,247ຄົນ ຄິດເປັນອັດສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນ 103,917ຄົນຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດ