ຕີລູກດີບໍ່ ຈະຜິດບໍ່ຖ້າລົງໂທດລູກດ້ວຍການຕີ !

ມີນັກວິໄຈໄດ້ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າ ຈາກການສຶກສາພຶດຕິກຳເດັກທີ່ຖືກລົງໂທດດ້ວຍການຕີ ພົບວ່າເດັກ ໆ ທີ່ຖືກຕີເລື້ອຍໆ

ຈະມີແນວໂນ້ມກາຍເປັນເດັກທີ່ດື້ຂຶ້ນ ມີພຶດຕິກຳກ້າວລ້າວ ແລະຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ພຶດຕິກຳແລະຈິດໃຈໃນລະຍະຢາວໄດ້ ໂດຍສະເພາະກັບເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງອາຍຸ 2-6 ປີ


“ກໍລະນີທີ່ເດັກເຮັດຄວາມຜິດຮຸນແຮງ ຈຳເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມ ກຳກັບຢ່າງໜັກແໜ້ນ ຊັດເຈນ ການຕີຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງໄດ້ ສ່ວນຕົວ ເຊື່ອວ່າການຕີລູກທີ່ເຮົາຮັກ ພໍ່ແມ່ຕີໄດ້”

ເມື່ອລູກເຮັດຜິດ ປະເດັນສຳຄັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ວ່າຕີດີຫລືບໍ່ຕີດີ ແຕ່ຢູ່ທີ່ວ່າຕີຢ່າງໃດ ຕີໄປເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ວ່ານີ້ຄືການລົງໂທດຂັ້ນສູງສຸດ

ເພາະລູກເຮັດຜິດຮ້າຍແຮງແທ້ໆ ຫລືໃຫ້ໂອກາດມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ ການຕີຈຶ່ງຄວນເກັບເອົາໄວ້ໃຊ້ເປັນການລົງໂທດສຳລັບພຶດຕິກຳທີ່ເປັນບັນຫາສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ໃນກໍລະນີການທຳຮ້າຍຕົວເອງ

ການທຳຮ້າຍຄົນອື່ນ ຫລືການທຳຮ້າຍເຂົ້າຂອງ ແລະການຕີນັ້ນເປັນເພາະພໍ່ແມ່ເບິ່ງເຫັນຄວາມຜິດຖືກທີ່ເກິດຂື້ນ ເປັນການຕີຈາກຄວາມຮັກ

ຄວາມປາດຖະຫນາດີທີ່ຈະໃຫ້ລູກຈົດຈຳວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງຕ້ອງຫ້າມສຳລັບຊີວິດ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ລູກບໍ່ຄວນເຮັດ ບໍ່ໄດ້ຕີເພາະອາລົມຄຽດ ບໍ່ຟັງຄວາມລູກ ບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນຫລືຄຳແກ້ຕົວ

ຮັກງົວໃຫ້ຜູກ ຮັກລູກໃຫ້ຕີ ຕີຢ່າງໃດເຖິງຮຽກວ່າເໝາະສົມ
ໂດຍທັ່ວໄປຮູບແບບຂອງການຕີລູກທີ່ເໝາະສົມຄືແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ໃຊ້ມືຕີໄປທີ່ມືຂອງເດັກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດກະນ້ຳໜັກໄດ້ ບອກເຫດຜົນໃນຄວາມຈຳເປັນທີ່ລູກຈະຕ້ອງຖືກຕີ ໃຊ້ສີໜ້າທ່າທາງຈິງຈັງໄດ້

ບໍ່ຄວນຕົບໜ້າລູກ ບໍ່ໃຊ້ການພາດດ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງ ໆ ທີ່ເປັນການເຮັດຮ້າຍເດັກ ເຊັ່ນ ໄມ້ ໄມ້ແຂນຜ້າ ເຂັມຂັດ ທີ່ເບິ່ງເໝືອນຈະເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຫລາຍກວ່າການລົງໂທດລູກ ແລະໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ

ໃນຂະນະດຽວກັນເມື່ອລູກປະພຶດຕົວດີ ເຮັດດີ ພໍ່ແມ່ກໍຄວນມີຄຳຊື່ນຊົມໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຫລືສະແດງຄວາມຮັກກັບລູກ

ໃຫ້ເວລາຄຸນນະພາບໃນການເບິ່ງແຍງລູກ ພໍ່ແມ່ຄວນນືກໄວ້ວ່າລູກຈະເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບກັບຄຳເວົ້າທີ່ສອນດ້ວຍຄວາມຮັກດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ນຸ່ມນວບ

ອ່ອນໂຢນຫລາຍກວ່າການລົງມືຕີ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນທີ່ພໍ່ແມ່ຈະເລືອກວິທີລົງໂທດດ້ວຍການຕີນັ້ນ

ຄວນຖາມຕົວເອງກ່ອນວ່າ ລູກຈະໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງຈາກການຖືກລົງໂທດເທື່ອນີ້ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫລາຍທີ່ລູກຄວນຈະຮູ້ວ່າເຂົາຖືກຕີດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຜິດບອນໃດ ຫລືຖືກຕີເພາະຄວາມທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈລູກ

ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫັນວ່າການຕີຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນວິທີລົງໂທດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຮັກງົວໃຫ້ຜູກຮັກລູກບໍ່ຕີກໍໄດ້

Facebook Comments