3 ເທັກນີກງ່າຍໆ ພາໃຫ້ການຮ່ວມຮັກໄປເຖີງຈຸດສຸດຍອດທັງສອງຝ່າຍ (ອ່ານໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ)

ຜູ້ຊາຍກໍ່ແບບນີ້ແຫຼະເຂົາກໍ່ຢາກຈະແລ້ວພ້ອມໆກັນກັບເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ສອດຢູ່ຂ້າງໃນຂອງເຈົ້າ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈີງແລ້ວມີ ຜູ້ຍີງສ່ວນນ້ອຍເທົ່ານັັ້ນທີ່ເເລ້ວສົມອາລົມຈາກການສອດໃສ່ຂອງອະໄວຍະວະເພດຊາຍເພາະມີປັດໄຈຫຼາຍສິີງຫຼາຍຢ່າງທີ່່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍີງເຖີງຈຸດສຸດຍອດ

ກ່ອນອື່່ນຂະໜາດຂອງຜູ້ຊາຍກັບຊ່ອງຄອດຢືດອອກເປັນຈັງຫວະຈະເປັນໄລຍະເວລາໜື່ງກວ່າທີ່ຈະເຖີງຈຸດສຸດຍອດ ເຊີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຜູ້ຍີງຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າຜູ້ຊາຍຫຼາຍ ຈື່ງຕ້ອງມີເທັກນິກຕ່າງໆ

ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາວເຖີງຈຸດສຸດຍອດກ່ອນ ມື້ນີ້ມີ 3 ເທັກນີກພາໃຫ້ໄປເຖີງຈຸດສຸດຍອດທັງສອງຝ່າຍມາອ່ານນໍາກັນ

1 ເທັກນິກເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການເລົ້າໂລມທີ່ດີ:

ການເລົ້າໂລມຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍີງ ເຖີງຈຸດສູງສຸດໄດ້ໄວ້ຂື້ນ ແຕ່ຜູ້ຍີງອາດຈະບໍ່ກ້າບອກ ເພາະສະນັັ້ນ ຜູ້ຊາຍຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນເລົາໂລມກ່ອນ ຜູ້ຍີງແຕ່ລະຄົນ ມີຈຸດສຽວທີ່່ແຕກຕ່າງກັນ

2 ເທັກນິກເລີ້ມຕົ້ນຊ້າພາສູ່ສະຫວັນ:

ຈື່ໄວ້ຢ່າໃຈຮ້ອນ ຫຼັງຈາກເລົ້າໂລມກັນໄດ້ທີ່ແລ້ວ ຄ່ອຍໆ ສົ່ງນ້ອງຊາຍຂອງເຈົ້າເຂົ້າທີລະນ້ອຍ ຈົນໄດ້ເຖີງເຄີ່ງກ່ອນ ຢ່າຟ້າວເລີກເກີນໄປກວ່ານັັ້ນ ຄ່ອຍໆເຂົ້າໄປທີລະນ້ອຍ

ລະຫວ່າງນັັ້ນ ໃຊ້ມື ກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍຕາມຈຸດຕ່າງໆຂອງຝ່າຢຍີງໄປນຳ ການໄດ້ຮັບກະຕຸ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຈາກການສຳພັດ ເຮັດໃຫ້ຝ່າຢຍີງເຖີງຈຸດສຸດຍອດໄດ້ຢ່າງດີ

3 ເທັກນິກເລືອກເຮັດສຽວໃຫ້ຖືກຈຸດ:

ຮູ້ຈັກເຮັດສຽວສະເພາະຄູ່ ຈາກການສຳຫຼວດ ທ່າລີລາຮັກ ບອກວ່າ ທ່າ Woman on top ເຮັດໃຫ້ຝ່າຢຍີງສຽວທີ່ສຸດ ເຖີງຈຸດສຸດຍອດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເປັນທ່າທີ່ຜູ້ຍີງຈະເຈັບນ້ອຍທີ່ສຸດຈາກການຮ່ວມຮັກທຳອິດ

ເພາະຜູ້ຍີງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມມຸມຕົກກະທົບ ມຸມສຽດສີ ລວມທັງຄວາມແຮງຂອງການເຂົ້າອອກພາຍໃນ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຄູ່ຂອງເຈົ້າອາດຈະບໍ່ມັກເຮັດແບບນັັ້ນກໍ່ເປັນໄດ້ ຈຸດສຽວຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງ

ທາງທີ່ດີຄວນລອງຫຼາຍໆທ່າ ສັງເກດຄວາມພໍໃຈວ່າລາວພໍໃຈທ່າໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ຕາມໃຈຕົວເອງຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຈົນລືມຄິດເຖີງອີກຝ່າຢ

Facebook Comments