ສຸດມືສອຍກໍ່ປ່ອຍມັນໄປ ! ເມື່ອເຮັດຢ່າງດີທີ່ສຸດແລ້ວ ຄົນເຂົາບໍ່ເຫັນວ່າດີກໍ່ຕ້ອງປ່ອຍມັນໄປ !

ເມື່ອເກີດເລື່ອງຂຶ້ນມາເຂົ້າຊີ້ແຈງໄປແລ້ວເຂົາກໍ່ຄວນຈະຍອມຮັບຟັງແຕ່ເມື່ອເຂົາບໍ່ຟັງ ແລະ ເຈົ້າກໍ່ໄດ້ເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນເອງຢ່າງດີທີ່ສຸດແລ້ວກໍ່ຄົງຕ້ອງ ປ່ອຍມັນໄປ

ໃນໂລກນີ້ມີເລື່ອງຫຍັງຕໍ່ເລື່ອງຫຍັງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ເວລາກັບມັນຫຼືບໍ່ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນໃຫ້ດີທີ່ສຸດແຕ່ແລ້ວເຮົາກໍ່ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຜ່ານໄປ ເພາະຫາກມົວແຕ່ ຈະນັບເມັດຊາຍໃນແມ່ນ້ຳຄົງຄາເວລາຂອງເຈົ້າຄົງບໍ່ພຽງພໍ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄົນທັງໂລກຮູ້ສຶກພໍໃຈຕົວເອງໃນທຸກເລື່ອງ

ດັ່ງນັ້ນເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມຄວນເຮັດເທົ່າທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ເມື່ອເຮັດຢ່າງດີທີ່ສຸດແລ້ວຄົນເຂົາບໍ່ເຫັນວ່າດີກໍ່ຕ້ອງ ປ່ອຍມັນໄປ ເລືອກໃນສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າເຮົາຖະຫນັດທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມສຸກທີ່ຈະເຮັດກໍ່ພໍແລ້ວ ແມ່ນຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ເຮົາບໍ່ຖະຫນັດ ຫຼື ເຖິງຖະຫນັດ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກທີ່ຈະເຮັດກໍ່ຢ່າເຮັດ ເຮົາມີເວລາບໍ່ຫຼາຍພໍທີ່ຈະແບກສາລະພັດພາລະໃນໂລກນີ້ ຄວນເບິ່ງໄຫຼ່ຂອງຕົວເອງເບິ່ງແນ່ວ່າຄວນຈະແບກເປ້ຫຼັງທີ່ມີນ້ຳຫນັກຫຼາຍຫນ້ອຍພຽງໃດ  ຢ່າແບກຫຍັງທີ່ເກີນກໍາລັງຂອງຕົວເອງເພາະມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນທຸກແຕ່ບາງທີອາດມີຜົນຕໍ່ການຢືນຊື່ໆ ຢ່າງຍາວນານຂອງເຈົ້າ