ນິມໂຟມາເນຍ ພະຍາດຕ້ອງການທາງເພດສູງ ເກີນປົກກະຕິ

ນິມໂຟມາເນຍ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນມາຕັ້ງແຕ່ສັດຕະວັດທີ 19 ເຊິ່ງວົງການແພດໃນສະໄຫມນັ້ນຖືວ່າ ນິມໂຟມາເນຍ ເປັນໂລກທາງກາຍະພາບ ແຕ່ວົງການແພດປັນຈຸບັນນີ້ຖືວ່າ ນິມໂຟມາເນຍ ເປັນອາການປ່ວຍທາງຈິດ ເພາະມີກໍລະນີສຶກສາຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງເຊິ່ງເປັນລູກສາວຊາວນາໃນລັດເມັດຊາຊູເຊດ ລາວກ່າວຄໍາເວົ້າລາມົກອານາຈານຕໍ່ຫນ້າສາທາລະນາຊົນດ້ວຍການສະເຫນີຮ່າງກາຍ ແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເລື່ອງເພດໂດຍປາສະຈາກ ການຄວບຄຸມ ແລະ ມີອາລົມຂຸ່ນຫມອງ

​ຫຼັງຈາກການວິນິໄສຈາກແພດຊຶ່ງກວດສອບຮ່າງກາຍຂອງລາວເຊິ່ງປາກົດວ່າ ມົດລູກຂອງລາວຂະຫຍາຍໃຫ່ຍຂຶ້ນ ຊ່ອງຄອດລັ່ງສານຫຼໍ່ລື່ນຫຼາຍຜິດປົກະຕິ ແລະ ຄິດຕໍລິດ (ປຸ່ມກະສັ່ນ) ທີ່ຂະຫຍາຍໃຫ່ຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນອາການທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ

ທີ່ມາ ແລະ ຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາວ່າ ນິມໂຟມາເນຍ

​ຄໍາວ່ານິມໂຟມາເນຍ ມາຈາກຄໍາວ່າ ນິມໂຟ ໝາຍເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດສູງ ແລະ ມາເນຍ ຊຶ່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຄັ່ງໄຄຫຼືຄວາມບ້າຄັ່ງ ນິມໂຟມາເນຍ ຈຶ່ງຫມາຍເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດສູງເກີນປົກກະຕິຫຼືຄັ່ງໄຄ່ໃນເສັກເກີນປົກກະຕິ ໂລກນີ້ໃນຜູ້ຊາຍກໍ່ເປັນໄດ້ແຕ່ເອີ້ນວ່າ ສະໄຕເຣສີສ ຊຶ່ງມີອາການຄ້າຍກັບຜູ້ຍິງແຕ່ຕ່າງກັນຕົງທີ່ວ່າມົດລູກບໍ່ຫົດຕົວ

ສາເຫດຂອງການເກີດໂລກນິມໂຟມາເນຍ

​ຜູ້ຍິງທີ່ປ່ວຍເປັນນິມໂຟມາເນຍ ອາດມີສາເຫດມາຈາກທາງກາຍຍະພາບ ຄືຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກີບສະຫມອງໃນສ່ວນຂະຫມັບ ຊຶ່ງຈະພົບໄດ້ຫນ້ອຍຫຼາຍ ຫຼືອາດຈະມາຈາກການໄດ້ຮັບຢາບາງຊະນິດຫຼາຍເກີນໄປເຊັ່ນ ແອັມເຟຕາມິນ ຫຼື ຕິດສານເສບຕິດສ່ວນສາເຫດທີ່ມາຈາກສະພາບຈິດນັ້ນຈະເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕີທາງອາລົມ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼາຍເກີນໄປ ອາລົມບໍ່ຄົງທີ່ສະພາວະຊຶມເສົ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສານເຄມີໃນສະຫມອງປ່ຽນໄປ ຫຼື ການໄດ້ເຫັນຄົນຮ່ວມຮັກກັນແຕ່ນ້ອຍ

ລັກສະນະອາການຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເປັນນິມໂຟມາເນຍ

​ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະລະງັບອາລົມໃນເລື່ອງເສັກ ແລະ ມີຄວາມບໍ່ສົມບູນທາງຈິດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງທາງເພດຕະຫຼອດເວລາບໍ່ວ່າຈະເປັນກັບໃຜກໍ່ໄດ້ ແລະ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຜົນທີ່ຈະເກີດຕາມມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງທາງເພດຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວກໍ່ຈະເກີດຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຂຶ້ນອີກ ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນນິມໂຟມາເນຍຈະປ່ຽນຄູ່ນອນເລື້ອຍ ຈົນເອີ້ນໄດ້ວ່າສ່ຳສ່ອນທາງເພດລວມໄປເຖິງການສໍາເລັດຄວາມໄຄ່ດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ມື້

​ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາຈາກການເປັນໂລກນິມໂຟມາເນຍ ຄືຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ ຫຼື ໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ການຕັ້ງຄັນບໍ່ພຶງປະສົງ ການປະເຊີນກັບຄວາມຄຽດ ຄວາມເສົ້າ ແລະ ອາການທາງຈິດຫນັກຂຶນເລື້ອຍໆຫາກຫຼາຍມື້ເຂົ້າຍິ່ງຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າ ແລະ ຈົມດິ່ງລົງສູ່ການຕັດສິນໃຈຄິດສັ້ນໃນທີ່ສຸດ

ການຮັກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນໂລກ ນິມໂຟມາເນຍ

​ໂລກນິມໂຟມາເນຍຖືເປັນເລື່ອງຍາກໃນການຮັກສາແຕ່ກໍ່ສາມາດຫາຍໄດ້ພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຫມາະສົມຂອງຜູ້ປ່ວຍແຕ່ລະລາຍອີກ ສໍາລັບການຮັກສາກໍ່ມີແຕ່ການບໍາບັດກາານໃຊ້ຢາການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາດ້ວຍການປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາສ່ວນວິທີປ້ອງກັນຫາກບໍ່ຢາກເປັນໂລກນິມໂຟມາເນຍ

​ໃນທາງການແພດໂລກນີ້ຍັງບໍ່ມີວິທີປ້ອງກັນທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນແຕ່ຫາກການດູແລຕົວເອງໂດຍການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສົມດຸນ ອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີ ແລະ ນອນຫຼັບຢ່າງພຽງພໍ ລວມທັງເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ຕົວເອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫ່າງໄກ ແລະ ບໍ່ຫມົກມຸ່ນກັບເລື່ອງເພດໄດ້

Facebook Comments