5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງສົ່ງ ” ສຽງຮ້ອງຄາງ ” ເວລາມີເພດສຳພັນ ຍ້ອນຫຍັງ ? ໄປ..ອ່ານນຳກັນເລີຍ

  1. ຄາງເມື່ອປະຕິກິລິຍາອັດຕະໂນມັດທີ່ເພີ່ງພໍໃຈ

ເມື່ອນັກຮຽນເຮັດການບ້ານໄດ້ດີ ນາຍຄູກໍ່ຕ້ອງຊົມເຊີຍແມ່ນບໍ່? ອັນນີ້ກໍ່ຄ້າຍໆກັນເມື່ອທ່ານຊາຍເຮັດໄດ້ດີ ແນ່ນອນ ສາວໆກໍ່ຕ້ອງຊື້ນຊົມ ແຕ່ຈະຊົມເປັນຄຳເວົ້າແບບຕົງໆມັນອາດຍາກເກີນໄປເລີຍຊື້ນຊົມແບບສຽງຮ້ອງນີ້ແຫຼະ.

2. ຄາງເມື່ອປະຕິກິລິຍາອັດຕະໂນມັດຮູ້ສືກເຈັບ

ແນ່ນອນ ການເຮັດກິດຈະກຳບາງຢ່າງຂອງທ່ານຊາຍບາງເທື່ອກໍ່ອາດເຈັບໄດ້ຄືກັນ

3. ຄາງເພື່ອເພີ່ມອາລົມໃຫ້ຕົວເອງ

ມື້ໆໜື່ງຂອງສາວໆທີ່ຜ່ານໄປບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ ໃສຈະຕ້ອງພົບຫົວໜ້າ,ລູກຄ້າແລະອື້ນໆ ແນ່ນອນອາດມີຄວາມຄຽດສະສົມ ການຮ້ອງຄາງອາດເປັນການປົດປ່ອຍອາລົມແບບໜື່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຽດເຫຼົ່ານັ້ນໝົດໄປແລະໄຟຮັກຈະລຸກຂື້ນໄດ້ຢ່າງວ້ອງໄວ

4. ຄາງເພື່ອເພີ່ມອາລົມໃຫ້ທ່ານຊາຍ

ທ່ານຊາຍຄົນໃດເຄີຍມີເຊັກແບບມິດງຽບແດ່ລະ!ຖ້າຫາກບໍ່ມີສຽງໃດເລີຍນັ້ນແຫຼະຄຳຕອບວ່າ ທ່ານກຳລັງມີເພດສຳພັນ!! ບໍ່ແມ່ນອ່ານໜັງສືຢູ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດ ດັ່ງນັ້ນສຽງຈີ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການມີເຊັກສະເໝີ

5. ຄາງເພື່ອຄວາມເລົ້າລ້ອນ

ເລົ້າລ້ອນອາລົມແດ່ ມີສຽງຄາງມັນເຮັດໃຫ້ເບີ່ງຄືວ່າມີອາລົມໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

Facebook Comments