ໂຈະການເດີນທາງລະຫວ່າງເມືອງຊົ່ວຄາວ

ແຂວງ ໄຊຍະບູູູລີ ແຈ້ງການໂຈະການເດີນທາງລະຫວ່າງເມືອງຊົ່ວຄາວ.

1. ເມືອງບໍ່ແຕນ-ເມືອງແກ່ນທ້າວ

2. ເມືອງແກ່ນທ້າວ-ເມືອງປາກລາຍ

3. ໂວະເຂົ້າອອກດ່ານນ້ໍາເຫືອງຊົ່ວຄາວ 11-18 ເມສາ


4. ສະຫຼອງປີໃຫມ່ລາວສະເພາະພາຍໃນເມືອງ.

5. ລົດຂົນສົ່ງໃຫ້ຜ່ານດ່ານພູດູ່

6.ທຸກໆເມືອງຕ້ອງຕັ້ງດ່ານກວດໂຄວິດ-19

ຍ້ອນເປັນເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບໄທ ແລະ ມີຜູ້ລັກລອບຂໍ້ມດ່ານຊາຍຜິດກົດຫມາຍ