ດ່ວນ!. ຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດດ້າມ,ລົດຈົກ ແລະ ອື່ນໆ

ດ່ວນ!. ຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ລົດດ້າມ 8 ຕຳແໜ່ງ

ລົດໂຈກ 5 ຕຳແໜ່ງ

ລົດໂລ 4 ຕຳແໜ່ງ

ພະນັກງານວິຊາການຂົວທາງ 5 ຕຳແໜ່ງ

ລົດເກດ 4 ຕຳແໜ່ງ

ບ່ອນເຮັດວຽກ ແມ່ນ ປະຈຳຢູ່ສະໜາມ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່: 02059555229