ຜັກແພວ ຊ່ວຍຮັກສາພູມແພ້ ແກ້ລິດສິດວງດັງ-ໂຣກດັງອັກເສບ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກແກ້ໄດ້

ທ່ານໃດທີ່ເປັນໂຣກໄຊນັສ-ຫລືເອີ້ນວ່າລິດສິດວງດັງ-ໂຣກດັງອັກເສບ ທີ່ເກີດຂື້ນກັບໂພ້ງອາກາດ,ຜົ້ງກະດູກທີ່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃນກະດູກກະໂຫລກຫົວ ຈະມີອາການປວດຮອບກະບອງຕາ ຫນ້າຜາກ ຈະຮູ້ສືກແຫນ້ນ

ພົ້ງດັງ ຫາຍໃຈທາງດັງບໍ່ສະດວກ ເປັນຫວັດຊ້ຳເຮື້ອບໍ່ເຊົາ ຈາມຕະຫລອດ ອາການດັ່ງກ່າວຈະເກີດ ຂື້ນສະເພາະຊ່ວງທີ່ມີຝຸ່ນລະອອງຫລາຍ ກິ່ນເກສອນດອກໄມ້ ຂົນສັດ ກີ່ນນ້ຳຫອມ ແລະກິ່ນອື່ນໆເປັນຕົ້ນ

ຮັກສາແບບທຳມະຊາດ ແລະຫາຍຂາດໄດ້ ໃຫ້ທ່ານ ນຳເອົາຜັກຫອມແພວປະມານ 8-10 ຍອດ ມາຕຳແລ້ວ ເອົານ້ຳໃສ່ເລັກນ້ອຍ ແລ້ວເອົາສຳລີຊຸບນ້ຳຜັກແຜວ ຢອດໃສ່ຮູດັງ ເຊົ້າ-ສວຍ-ແລງ ອາການແພ້ ຫລື ອາການອັກເສບຈະຄ່ອຍໆ ດີຂື້ນ ແລະຫາຍ ເປັນ ປົກກະຕິໄດ້.