ໂລກ“ຂີ້ອິດສາ” ເປັນໂລກ ຈິດ ຊະນິດໜຶ່ງ.ເຊັກດ່ວນວ່າເຮົາເປັນບໍ

ຜົນການວິໄຈ ເຜີຍວ່າ ຄົນທີ່ມີນິໄສ ຂີ້ ອິ ດ ສ າ ເກີດຈາກການອ່ອນຫັດທາງດ້ານຄວາມຄິດ ເປັນ ໂ ລ ກ ຈິ ດຊ ະ ນິ ດ ໜຶ່ງ
ຄືຄົນທີ່ເຫັນຄົນອື່ນໄດ້ດີແລ້ວມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກນ້ອຍໃຈ ຢາກຈະໄດ້ ຢາກຈະມີ ຢາກຈະເປັນຄືເຂົາ

ເຊິ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມາການລ້ຽງດູ,
ເບິ່ງແຍງຂອງພໍ່ກັບແມ່, ສັງຄົມແວດລ້ອມນັ້ນໆ, ວ່າລ້ຽງມາແບບໃດ ສົນໃຈໃຫ້ຄວາມຮັກ ຄວາມສໍາຄັນເຂົາສໍ່າໃດ ຫຼື ມີການລ້ຽງລູກປຽບທຽບ, ຍາດກັນດີ ກັນເດັ່ນ.