5ວິທີໄລ່ຈີຈ້ຽມອອກຈາກບ້ານແບບງ່າຍໆ

ເຮົາສາມາດໃຊ້ພືດໃນຄົວ ຂອງໃຊ້ໃນເຮືອນແລະວິທີໄລ່ຈີຈ້ຽມແບບທຳມະຊາດເຊິ່ງປອດໄພຕໍ່ຄົນໃນເຮືອນອີກດ້ວຍ.

ໃບຫຍ້າຝຣັ່ງຫຼືໃບຫຍ້າພັ້ງ ແລະ ໃບໝາກຂຽບ
ໃຫ້ນຳຫຍ້າຝຣັ່ງແລະໃບໝາກຂຽບມາຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນລະອຽດພໍປະມານ ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳຜ້າງບາງໆ ຫຼື ຖົງລະບາຍອາກາດມາຫໍ່ແລ້ວນຳໄປຫ້ອຍຫຼືວາງໄວ້ຕາມຈຸດທີ່ພົບໂຕຈີຈ້ຽມຫຼືຫຼອດໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ ກິ່ນຈາກໃບພືດທັງສອງຊະໜິດນີ້ຈະຊ່ວຍໄລ່ບໍ່ໃຫ້ຈີຈ້ຽມມາຢາມ

ຫອມບົ່ວໃຫ່ຍຫຼືຫອມບົ່ວແດງ
ພຽງແຕ່ຊອຍຫອມເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆໃສ່ພາທາດ ແລ້ວວາງໄວ້ຕາມແຫຼ່ງທີ່ຈີຈ້ຽມຢູ່ອາໄສ ຫຼື ວາງໄວ້ກຳແພງຫຼອດໄຟຮັບຮອງວ່າລິດກິ່ນຂອງຫອມບົ່ວຈະເຮັດໃຫ້ຈີຈ້ຽມໜີແນ່ນອນ
ເປືອກໝາກນາວ

ພືດສວນຄົວອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີກິ່ນແລະຄວາມເປັນກົດທີ່ຊ່ວຍກຳຈັດຈີຈ້ຽມໄດ້ ພຽງນຳມາໃສ່ພາສະນະນ້ອຍໆແລ້ວວາງບ່ອນບໍລິເວນຈີຈ້ຽມມັກອາໄສຢູ່ຫຼືແລ່ນຜ່ານ ຫາກເປັນບ່ອນສູງເຊັ່ນຫຼອດໄຟກໍ່ໃຫ້ນຳເອົາດ້ານຫຼັງຂອງເປືອກໝາກນາວ ໄປທາບໍລິເວນຫຼອດໄຟ ເພື່ອໃຫ້ກິ່ນແລະຄວາມເປັນກົດຕິດ ນັບໄດ້ວ່າເປັນວິທີໄລ່ຈີຈ້ຽມແບບໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກພື້ນທີ່ເລີຍ.
ກາລະບູນ

ເປັນອີກວິທີໄລ່ຈີຈ້ຽມໃນເຮືອນ ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆພຽງແຕ່ນຳກາລະບູນແບບຜົງ ເມັດ ຫຼືແທ່ງໃສ່ຖົງຜ້າບາງໆ ຫຼື ຖົງທີ່ລະບາຍອາກາດໄດ້ໄປໄວ້ໃນແຫຼ່ງຈີ່ຈ້ຽມກໍ່ພໍ ໂດຍກາລະບູນຍັງຊ່ວຍໄລ່ຍຸງ ແມງສາບ ມົດ ມອດ ແລະ ແມງໄມ້ໂຕນ້ອຍໆອີກ ຈຶ່ງໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ.

ລ້ຽງແມວ
ນີ້ເປັນວິທີໄລ່ຈີຈ້ຽມແບບຖາວອນແບບທຳມະຊາດ ເມື່ອມີແມວຜູ້ລ່ ຈີຈ້ຽມຕ້ອງໜີຫາຍບໍ່ກ້າມາໃກ້ໃນເຮືອນຢ່າງແນ່ນອນ.