ການໃຊ້ຄີບອດແບບລັດທາງ windows 8

Windows  ເປັນການສະຫຼັບໄປມາລະຫວ່າງ Start ກັບ Desktop

Windows + (1,2,3,………..) ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ຢູ່ເທິງ Taskbar ຕາມທີ່ລຽງລຳດັບໄວ້

Windows + Charms bar

Windows + D  ເປີດທີ່ໜ້າ Desktop ໂດຍຫຍໍ້ໂປຣແກຣມທີ່ຄ້າງໄວ້

Windows + E ໄປທີ່ Desktop ແລະ ເປີດ file explorer (My computer)

Windows + F ຄົ້ນຫາເອກະສານຕ່າງທີ່ຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ

Windows + H ເປີດ Share panel

Windows + I  ແມ່ນເປີດ setting panel (ແຖບຕັ້ງຄ່າ)

Windows + K  ແມ່ນເປີດ device panel

Windows + L  ແມ່ນເປີດ lock screen

Windows + O  ແມ່ນເປີດ ຄຳສັ່ງລວງຕັ້ງລວງນອນ ສະເພາະ ແທັບເລັດ

Windows + P  ແມ່ນເປີດ ເລືອກການສະແດງຜົນສຳລັບການຕໍ່ກັບຈໍພາບພາຍນອກ

Windows + Q  ແມ່ນການຄົ້ນຫາໂປຣແກຣມຕ່າງໆ

Windows + R   ແມ່ນເປີດຄຳສັ່ງ run

Windows + U  ໄປທີ່ໜ້າຈໍ ແລ້ວເປີດ Ease of Access center

Windows + W ຄົ້ນຫາການຕັ້ງຄ່າ

Windows + X   ແມ່ນເປີດ System menu

Windows + Z  ແມ່ນເປີດ bar ຂອງ start screen

Windows + tab ແມ່ນການສະແດງໂປຣແກຣມທີ່ຄ້າງໄວ້

Windows + F1  ຊ່ວຍເຫຼືອ