ໝາກລິ້ນໄມ້ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍແທ້ໆ ! ຢ່າພາດທີ່ຈະອ່ານ !

415

ໝາກລິ້ນໄມ້ເປັນພືດສະໝູນໄພທີ່ດີເລີດທີ່ມີຊື່ເອີ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນໂດຍທົ່ວໄປສາມາດພົບທົ່ວໄປໃນປ່າ ຫຼື ໃນບ້ານເຊີ່ງຄົນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມເອົາມາຮັບປະທານເນື່ອງຈາກມີແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາວີນສູງ.
ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໝາກລິ້ນໄມ້:
ໝາກອ່ອນ: ຊ່ວຍໃນການຂັບຜາຍລົມທ້ອງອືດ, ທ້ອງຜູກ, ໃຫ້ລົດຊາດຂົມ.
ໝາກແກ່: ຊ່ວຍແກ້ອາການຮ້ອນໃນ, ການຂາດນຳ້ ,ໃຫ້ລົດຊາດຂົມ

ແກ່ນແກ່: ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ, ຂັບຂີ້ກະເທີ່, ແລະຊ່ວຍລະບາຍທ້ອງ ໃຫ້ລົດຊາດຂົມ.
ເປືອກ: ຊ່ວຍໃນການດັບຜິດ, ແກ້ຮ້ອນໃນ ຫຼື ຖອກທ້ອງ ຊ່ວຍໃນການປົວບາດແຜເຮັດໃຫ້ນຳ້ຢາງເຫຼືອງກັບມາເປັນປົກກະຕິຕະຫຼອດຈົນຊ່ວຍດັບຜິດເລືອດຈາງ,ແກ້ການເຈັບທ້ອງບິດ, ບຳລຸງເລືອດ, ແກ້ຈຸກສຽບ.

ຮາກ:ຊ່ວຍບຳລຸງທາດ, ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ, ລວມທັງເຮັດໃຫ້ເກີດນຳ້ຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ນຳມາຝົນກັບນຳ້ປູນໃສທາແກ້ການອັກເສບ, ບົກຊຳ້ບວມແດງ ໃຫ້ລົດຊາດຂົມ.
ລວມທັງ5 : ຊ່ວຍອາການນຳ້ຢາງເຫຼືອງເສຍ, ຊ່ວຍຮັກສາບາດແຜ, ແກ້ອັກເສບບົກຊຳ້

ນອກຈາກນີ້ຕົ້ນລິ້ນໄມ້ຍັງມີສັບພະຄຸນຢາສະໝູນໄພທີ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ຂໍ້ຄວນລະວັງຄືຍີງທີ່ຖືພາຢູ່ບໍ່ຄວນກີນ ,ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້, ລວມເຖີງຄວາມເຊື້ອວ່າບໍ່ຄວນປູກຕົ້ນລິ້ນໄມ້ໄວ້ໃນບໍລິເວນໃກ້ເຮືອນ ມີຄວາມເຊື້ອວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ເດືອດຮ້ອນເຖີງຂັ້ນເລືອດຕົກຢາງອອກເພາະມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືດາບທີ່ເປັນຂອງມີຄົມເປັນຕົ້ນ.