ຄັກແທ້! ວິທີລົງໂທດ”ຄົນບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກ”ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍແມ່ນໃຫ້ມາຊ່ວຍຄົນຂຸດຂຸມຝັງສົບຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19.

ໜຶ່ງໃນມາດຕະການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຂັ້ນພື້ນຖານນັ້ນຄືການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ບາງປະເທດອາດຈະກຳນົດບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ຫຼືບາງປະເທດອາດຈະເຮັດໄດ້ພຽງຂໍຄວາມຮ່ວມມື

ແນ່ນອນວ່າມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ທຸກຄົນໃສ່ໄດ້ແບບ100% ເພາະຍັງມີບາງສ່ວນທີ່ປະຕິເສດບໍ່ຍອມໃສ່ ທາງອອກໃນການແກ້ບັນຫານີ້ທາງໜ່ວຍງານລັດທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງຊາວາຕະ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຈຶ່ງສັນຫາວິທີລົງໂທດຊາວບ້ານທີ່ບໍ່ຍອມເຮັດຕາມ.
ປາກົດວ່າມີ 8ຄົນຖືກໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນສັ່ງລົງໂທດດ້ວຍການໃຫ້ໄປຊ່ວຍຂຸດຂຸມຝັງສົບຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19

ຍ້ອນຕົນເອງບໍ່ຍອມໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມໃນທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ອີກຢ່າງຕອນນີ້ຄົນຂຸດຂຸມຝັງສົບມີແຕ່ 3ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເພາະສະນັ້ນໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມາຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາຄືຈະເປັນການດີ. ນອກເໜືອຈາກຈະລົງໂທດໃຫ້ຊ່ວຍຂຸດຂຸມແລ້ວ ທາງການຕ້ອງໝັ້ນໃຈອີກດ້ວຍວ່າ 8ຄົນນີ້ບໍ່ລະເມີດຂໍ້ປະຕິບັດທາງດ້ານການຄວບຄຸມໂລກແລະການໃຫ້ຊ່ວຍຄົນງານຂຸດຂຸມຝັງສົບຈະຈັດໃຫ້2ຄົນຕໍ່1ຂຸມ.

Facebook Comments