ໄຂຄວາມລັບ ! 10 ປະການທີ່ຍີ່ປຸ່ນກ້າວໜ້າລະດັບໂລກ

1. ຍີ່ປຸ່ນສອນຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນ ປະຖົມ ປີທີ1 ຮອດ ປະຖົມ ປີທີ6 ວິຊາໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ “ທາງໄປສູ່ຈະລິຍະທໍາ” ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຊີວິດໃນອະນາຄົດ

2. ບໍ່ມີການເສັງຕົກ ຕັ້ງແຕ່ປະຖົມ 1 ເຖິງ ມັດຍົມຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກຈຸດປະສົງຄື ການອົບຮົມ ປູກຝັງແນວຄິດ ແລະ ເສີມສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຳສັ່ງ

3. ເຖິງແມ່ນເປັນປະເທດທີ່ລ້ຳລວຍ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຄົນໃຊ້ ພໍ່ ແລະ ແມ່ຮັບຜິດຊອບພາຍໃນບ້ານ ແລະ ລູກໆເອງ

4. ເດັກນ້ອຍ ເຮັດຄວາມສະອາດ ຢູ່ໂຮງຮຽນທຸກມື້ 15 ນາທີ ກັບນາຍຄູ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຽບງ່າຍ ແລະ ມີນິໄສຮັກຄວາມສະອາດ

5. ເດັກນ້ອຍຍີ່ປຸ່ນ ຈະຖູແຂ້ວທຸກໆເທື່ອຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕິດນິໄສຮັກສຸຂະພາບຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ

6. ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຈະກິນອາຫານຂອງນັກຮຽນກ່ອນ ເປັນເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈແລະ ຄວາມປລອດໄພຂອງນັກຮຽນ ພວກເຂົາຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າ ເດັກນ້ອຍເປັນອະນາຄົດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ

7. ພະນັກງານເຮັດຄວາມສະອາດ ພວກເອີ້ນວ່າ “ນາຍຊ່າງສຸຂະພາບ” ເງີນເດືອນ 5,000 ເຖິງ 8,000 ໂດລ່າ ຕາມລະດັບຂອງການທົດສອບ ແລະ ສຳພາດ

8. ຫ້າມໃຊ້ໂທສັບເທິງລົດໄຟ ຮ້ານອາຫານ ສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມມິດງຽບ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ປະຕິບັດໃຊ້ກັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນບໍລິການສາທາລະນະວ່າຫ້າມໃຊ້ສຽງ …ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ຈັກ “ມາລະຍາດ”

9. ຖ້າທ່ານໄປຮ້ານອາຫານບຸບເຟ່ ຈະສັງເກດວ່າທຸກຄົນເອົາອາຫານທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ພົບເຫັນອາຫານເຫຼືອໃນຈານເລີຍ

10. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ພາຍໃນເວລາ 1 ປີ ລົດໄຟຈະຊ້າກວ່າກຳນົດ 7 ວິນາທີເທົ່ານັ້ນ ຊາວຍີ່ປຸ່ນຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງເວລາ, ເຄັ່ງຄັດ, ກົງຕໍ່ເວລາວິນາທີ ແລະ ນາທີ

Facebook Comments